MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2020 - 2021

Hướng dẫn thực hiện Kế Hoạch Cá Nhân năm học 2020 - 2021
TRƯỜNG THCS HÒA TÚ 1
TỔ:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 Hòa Tú 1, ngày … tháng … năm 2020
 
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2020 - 2021
Họ và tên: .........................
  • Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 - 2021 của Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Xuyên;
  • Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS Hòa Tú 1
  • Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của tổ .............
Cá nhân................. ...... xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
................
2. Thuận lợi (mạnh/thời cơ)
..................
3. Khó khăn (yếu/thách thức)
............
II. CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
1. Nhiệm vụ 1: Giảng dạy môn .....
 
2. Nhiệm vụ 2: Chủ nhiệm lớp ...
.....
Nhiệm vụ n
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẦU CHO NĂM HỌC
1. Nhiệm vụ 1: Chất lượng giảng dạy môn .....
 
TT
 
Lớp
Sĩ số  
Môn
Giỏi Khá T. bình Yếu Kém  
Ghi chú
SL % SL % SL % SL % SL %
1                            
2                            
3                            
4                            
1. Nhiệm vụ 2: Chất lượng lớp chủ nhiệm
- Hạnh kiểm:
 
Lớp
Sĩ số Tốt Khá T. bình Yếu Kém  
Ghi chú
SL % SL % SL % SL % SL %
                         
- Học lực:
 
Lớp
Sĩ số Giỏi Khá T. bình Yếu Kém  
Ghi chú
SL % SL % SL % SL % SL %
                         
- ........
Nhiệm vụ n
(Đặt ra chỉ tiêu là con số cụ thể cho từng nhiệm vụ được giao)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Nhiệm vụ 1: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông môn.....
1.1. Mục tiêu:
1.2. Tổ chức thực hiện
Khối lớp 6 (Chỉ nêu khi có phân công dạy khối này)
- Các lớp được phân công: (Ví dụ 6/1, 6/2)
- Kế hoạch cụ thể: (Ghi là Đính kèm Kế hoạch môn ..........)
Khối lớp 7 (Chỉ nêu khi có phân công dạy khối này)
- Các lớp được phân công:
- Kế hoạch cụ thể: (Ghi là Đính kèm Kế hoạch môn ...............)
Khối lớp 8 (Chỉ nêu khi có phân công dạy khối này)
- Các lớp được phân công:
- Kế hoạch cụ thể: (Ghi là Đính kèm Kế hoạch môn ................)
Khối lớp 9 (Chỉ nêu khi có phân công dạy khối này)
- Các lớp được phân công:
- Kế hoạch cụ thể: (Ghi là Đính kèm Kế hoạch môn ..............)
1.3. Giải pháp thực hiện:
2. Nhiệm vụ 2: Công tác chủ nhiệm lớp
2.1. Mục tiêu: (Là những gì cần đạt được trong nhiệm vụ này. Ví dụ như:  Học sinh được giáo dục rèn luyện một cách toàn diện, rèn luyện kỹ năng sống, hướng nghiệp,... Nói chung, mục này gần giống như mục tiêu trong sổ chủ nhiệm)
2.2. Tổ chức thực hiện: (Nêu các điều kiện cần và đủ của các cá nhân tổ chức có liên quan để có thể thực hiện được mục tiêu trên. Ví dụ như: GVCN phải làm gì, PHHP phải làm gì, Học sinh phải làm gì, GVBM phải làm gì, ....)
2.3. Giải pháp: (Là những giải pháp bản thân giáo viên chủ nhiệm sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu trên. Ví dụ như: Lập kế hoạch giáo dục học sinh chủ nhiệm hàng tuần, hàng tháng, học kỳ, năm học một cách cụ thể và chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm học sinh; Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với PHHS,....)
3. Nhiệm vụ 3: Bồi dưỡng học sinh giỏi
3.1. Mục tiêu:
3.2. Tổ chức thực hiện:
3.3. Giải pháp:
Nhiệm vụ n
          V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:        
          1. ………
          2.  ……….
Phê duyệt của
Ban Giám Hiệu
Duyệt của tổ trưởng tổ chuyên môn
(Nếu là của tổ trưởng thì bỏ mục này)
Giáo viên xây dựng
 
 
 
 
 
 Tải về tại đây
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây